PROMENY BYDLENI KOMPLEXNÍ SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ ,,BYDLETE V POHODLÍ A STAROSTI NECHEJTE NA NÁS“

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Průkaz energetické náročnosti budovy a povinnosti s ním související nalezneme v zákoně
č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Co je energetická náročnost budovy?

Energetická náročnost budovy je vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.

Co je průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkaz energetické náročnosti je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. 

Co je energetický štítek?

Energetický štítek je označení výrobku (budovy) spojeného se spotřebou energie, které obsahuje údaje o spotřebě energie a jiných hlavních zdrojů spotřebovaných v souvislosti s tímto výrobkem (budovou).

Kdy musím nechat zpracovat PENB?

 1. při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,
 2. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
 3. při pronájmu budovy,
 4. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy 

Co je větší změna dokončené budovy?

větší změna dokončené budovy je změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy,

Kdy musím předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii?

 1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
 2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

Kdy musím předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii?

 1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

Kdy musím zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti předpisu v informačních a reklamních materiálech?

 1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
 2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy,
 3. v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu. 

Jak je to u vlastníka jednotky?

Vlastník jednotky je povinen

předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
 2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech

 1. při  prodeji jednotky,
 2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky,

v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

Může být PENB nahrazen?

Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech

Platí PENB na budovu i pro byt?

Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

Jak dlouho platí PENB?

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově a musí

Kdo zpracovává PENB?

PENB může být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou

Kdo je energetický specialista?

Energetickým specialistou je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem

Kdy nemusím mít PENB?

U budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče,

Kdo kontroluje PENB?

Státní energetická inspekce každoročně kontroluje průkazy, jejich počet musí odpovídat alespoň jedné dvacetině průkazů vydaných v předcházejícím kalendářním roce. Kontrola průkazů zahrnuje též ověření vstupních údajů o budově použitých k vydání průkazu a výsledků v průkazu vedených.

Jaké jsou pokuty v případě, že poruším zákonnou povinnost?

V případě, že vlastník budovy nebo společenství vlastníků poruší povinnost dle zákona
 – předkládání a předávání průkazů energetické náročnosti, hrozí jim pokuta až do výše
200 000 Kč.

U vlastníka bytové jednotky v případě, že poruší povinnosti dle zákona – předkládání a předávání průkazu energetické náročnosti, nebo předkládání vyúčtování energií, hrozí jim pokuta až do výše 50 000 Kč.

Kdo vybírá pokuty?

Přestupky podle tohoto zákona projednává Státní energetická inspekce. V prvním stupni územní inspektorát, v jehož územní působnosti se nachází místo spáchání přestupku. O odvolání rozhoduje ústřední inspektorát. Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.